608 064 460 (Ostrava)
777 973 052 (Praha)

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je obchodní společnost PROMASTER, s. r. o., se sídlem Na Výšinkách 441/1, Ostrava Lhotka 725 28, IČO 06719481, C 73068 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých, formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu ecofoodpack.cz dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

Veškeré zboží je expedováno nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. V případě, že nebude možno tuto lhůtu z provozních důvodů dodržet, bude zákazník informován e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční lhůta běžet okamžitě po objednání, v případě platby převodem na účet je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

Zboží je zasíláno Českou poštou nebo kurýrní službou.

Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován při objednávce daného zboží.

Platba na dobírku je možná pouze u objednávek maximálně do 1 500 Kč.

Zboží lze zaplatit předem převodem. Podklady pro zaplacení obdrží kupující e-mailem. V případě zaslání na dobírku zaplatíte za zboží až při jeho převzetí.

 

Reklamace

Případné reklamace budou řešeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu ecofoodpack a právním řádem platným v ČR.

Reklamační řád internetového obchodu je součástí těchto obchodních podmínek.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle odst. 6 novely Občanského zák. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek opotřebení nebo užívání a v původním obalu zaslat zpět v uvedené lhůtě, kdy rozhodující je datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží prodávající vrátí zákazníkovi zpět částku odpovídající ceně zboží, a to předem dohodnutým způsobem do 14 dnů od data doručení.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.

Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.

Osobní odběr:

Pokud se kupující nedostaví nebo nekontaktuje prodávajícího do 7 pracovních dní, bude objednávka stornována.

Zboží nebylo zaplaceno do 5 pracovních dnů

Vystavená cena je chybná (z důvodů chyby při hromadném zpracování dat atp.).

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si také vyhrazuje právo na změnu cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než v objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená v objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout, nebo dodávku odmítnout.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny ecofoodpack.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

 

Reklamační řád

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.

Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen informovat také prodávajícího.

Je-li zboží doručováno na danou adresu smluvním přepravcem, je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží a nekompletnost dodávky (rozdíl mezi fakturou a dodaným zbožím) je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad a nekompletnosti dodávky nebudou prodávajícím ani přepravcem uznány.

V případě přepravní škody uchovejte obal, v němž je zboží přepravováno, pro případnou fotodokumentaci.

Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady uplatněné později nebudou v tomto případě prodávajícím uznány.

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem ecofoodpack. reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: PROMASTER CZ S.R.O, Na Výšinkách 441/1, Ostrava Lhotka 725 28

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis, jak závada vznikla.

Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1. a 2. tohoto reklamačního řádu informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.

V případě, že je reklamované zboží nutné zaslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklady zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží nemusí být reklamace uznána.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží v souladu s právními předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání výrobku, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Ochrana osobních dat

Zákazník souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon) zpracovávat. Vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením kupujícího, učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.